Calitate Mediu

ISV Bussines Expert

ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

DOMENII

EVALUARE STRATEGICA DE MEDIU (SEA) PENTRU PLANURI SI PROGRAME – AVIZ DE MEDIU

HOTARARE nr. 1076 / 2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
ORDIN nr. 995 / 2006
pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta Hotar�rii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
• ORDIN nr. 117 / 2006
pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
• Manual pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
• ORDIN nr. 480 / 2006
privind constituirea si functionarea Comitetului special la nivel central pentru realizarea etapei de incadrare a procedurii de evaluare de mediu
• Manual
privind SEA pentru politica de coeziune 2007-2013
• Web-page
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului: http://www.anpm.ro/
• Evaluare impact asupra mediului (EIM) a proiectelor – Acord de mediu
• HG nr. 1213 / 2006
privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private
• ORDINUL nr. 860 / 2002
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare
• ORDINUL nr. 863 / 2002
privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
• ORDINUL nr. 864 / 2002
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera
• HG nr. 878 / 2005
accesul publicului la informatia privind mediul
• Conventia Espoo
• Conventia
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991
• Amendament la Conventia Espoo
• Conventia Aarhus
• Legea nr. 86 / 2000
pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998

• Raspunderea de mediu
OUG nr. 68 / 2007
privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

EVALUARE STRATEGICA DE MEDIU (SEA) PENTRU PLANURI SI PROGRAME – AVIZ DE MEDIU

HOTARARE nr. 1076 / 2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
ORDIN nr. 995 / 2006
pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta Hotar�rii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
ORDIN nr. 117 / 2006
pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
Manual pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
ORDIN nr. 480 / 2006
privind constituirea si functionarea Comitetului special la nivel central pentru realizarea etapei de incadrare a procedurii de evaluare de mediu
Web-page
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului: http://www.anpm.ro/
HG nr. 1213 / 2006
privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private
ORDIN nr. 860 / 2002
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare
ORDIN nr. 863 / 2002
privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
ORDIN nr. 864 / 2002
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera
Informatia privind mediul
HG nr. 878 / 2005
accesul publicului la informatia privind mediul
Conventia Espoo
Conventia
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991
Amendament la Conventia Espoo
Conventia Aarhus

Legea nr. 86 / 2000
pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie �n probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998

Raspunderea de mediu
OUG nr. 68 / 2007
privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

Controlul poluarii si managementul riscului

Hotarare nr. 1502 / 2006
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere
OUG nr. 152/2005
privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
Legea nr. 84/2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
Legea nr. 92/2003
pentru aderarea Romaniei la Conventia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptata la Helsinki la 17 martie 1992
Ordinul MAPM nr. 1144/2002
privind infiintarea Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta art. 3 alin. (1) lit. g) si h) din OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare a acestora
Ordinul MAPM nr. 1440/2003
pentru aprobarea Ghidului national de implementare a Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta prevederilor OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, – M.Of. nr. 177/20.03.2003
Ordinul MAPM nr. 37/2003
pentru aprobarea Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
pentru industria celulozei si hartiei
Ordinul MAPAM nr. 566/2003
Ordinul MAPAM nr. 818/2003

pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu
Ordinul MMGA nr. 1158/2005
pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu
Ordinul MAPAM nr. 36/2004
privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu
Ordinul MAPAM nr. 169/2004
pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana
Ordinul MAPAM 1301/2005
pentru infiintarea Comisiei pentru analiza contestatiilor in cadrul procedurii de autorizare integrata

Ordinul MMGA nr. 249/2005
pentru infiintarea Centrului national de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile si de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii si cu Forumul European de Informare
HG nr. 541/2003
privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere
Ordinul comun MAPAM, MEC, MAI, nr. 712/2003
pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere
Ordinul MAPAM nr. 1052/2003
privind organizarea si functionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activitatilor instalatiilor mari de ardere
Ordinul MMGA nr. 347/2004
privind modelul de notificare a autoritatilor publice de protectie a mediului privind limitarea functionarii instalatiilor mari de ardere, in vederea derogarii de la respectarea valorilor limita de emisie, conform prevederilor Hotar�rii Guvernului nr. 541/2003
HG nr. 699/2003
privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii
Ordinul MAPAM nr. 1441/2003
privind infiintarea Secretariatelor de risc pentru controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore �n care sunt implicate substante periculoase
Ordinul MAPAM nr. 1084/2003
privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore �n care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse
Ordinul MAPAM 142/2004
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore �n care sunt implicate substante periculoase
Ordinul MMGA nr. 251/2005
pentru organizarea si functionarea secretariatelor de risc privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase
Ordinul MAPAM nr. 1052/15.12.2003
privind organizarea si functionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activitatilor instalatiilor mari de ardere
Infiintarea Comisiei pentru analiza contestatiilor in cadrul procedurii de autorizare integrata
Ordinul MMGA 50/2004
privind Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) in vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme
Regulament
Organizarea si functionare a Comitetului Consultativ EMAS si a Biroului EMAS

ETICHETARE ECOLOGICA
Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1980/2000/CE
HG nr. 236/2007

SUBSTANTE PERICULOASE

Regimul general al substantelor chimice
Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

Clasificare, ambalare si etichetare
HG 1408/2008
privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase
Legea nr. 349/2007
privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice

Hotararea Guvernului nr. 92/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase
Hotararea Guvernului nr 597/2007
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 92/2003

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

POLITICI DE MEDIU

Legea nr. 72/2005
pentru aprobarea OUG nr 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a �nnoirii Parcului national auto Legea nr. 3/2001
pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
Legea nr. 24/1994
pentru ratificarea Conventiei- cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
HG nr.132/2005
pentru aprobarea Protocolului celei de-a doua reuniuni a Comisiei mixte Romano – Ungara pentru realizarea prevederilor Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea in domeniul protectiei mediului, Bucuresti,
HG nr. 439/2005
privind trecerea laboratoarelor nationale de referinta din structura organizatorica si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti in structura organizatorica si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
Ordinul nr. 130/2005 MMGA
pentru aprobarea modalitatilor de acordare/decontare a primei de casare a autoturismului uzat acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national auto

CALITATEA AERULUI

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000
privind protectia atmosferei
Legea nr. 655/20.11.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei
Ordinul MAPM nr. 745/2002
privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania
Ordinul MAPM nr. 592/25.06.2002
pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator
Hotararea Guvernului nr. 543/07.04.2004
privind elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului
Hotararea Guvernului nr. 586/2004
privind infiintarea si organizarea Sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului
Hotararea Guvernului nr. 731/2004
pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia atmosferei
Hotararea Guvernului nr.738/2004
pentru aprobarea Planului national de actiune in domeniul protectiei atmosferei
Ordinul MMGA nr. 1273/2005
pentru aprobarea listelor rezultate din evaluare calitatii aerului pentru aglomerarea Bucuresti Ordinul MMGA nr. 1294/2005
pentru aprobarea listelor rezultate din evaluarea preliminara a calitatii aerului pentru Regiunea 1 Nord-Est Bacau, Regiunea 4 Sud-Vest Craiova si Regiunea 6 Nord-Vest Cluj
Ordinul MMGA nr. 35/2007
privind aprobarea Metodologiei de elaborare si punere in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului
Ordinul MMGA nr. 27/2007
pentru modificarea si completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu Ordonanta de urgenta nr. 12/2007
pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului
Hotararea Guvernului nr. 210/2007
pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului
Ordinul MMGA nr. 346/2007
privind aprobarea incadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 1 in liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002 privind aprobarea incadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 3 in liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002
Ordinul MMGA nr. 349/2007
privind aprobarea incadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 4 in liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002
Ordinul MMGA nr. 351/2007
privind aprobarea incadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 6 in liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002
Ordinul MMGA nr. 352/2007
privind aprobarea incadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 7 in liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002
Ordinul MMGA nr. 448/2007
pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel, hidrocarburi aromatice policiclice in aerul inconjurator
Ordinul MMDD nr. 1095/2007
pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului in vederea facilitarii informarii publicului

CALITATEA APEI

ORDIN Nr. 31 din 13.01.2006
pentru aprobarea Manualului pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania (SMIAR)
Ordin
pentru aprobarea procedurii de codificare a atentionarilor si avertizarilor meteorologice si a avertizarilor si alertelor hidrologice
Legea nr. 14/1995
pentru ratificarea Conventiei privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea (Conventia pentru protectia fluviului Dunarea) semnata la Sofia la 29 iunie 1994
Legea nr. 30/1995
pentru ratificarea Conventiei privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiere si a lacurilor internationale �ncheiata la Helsinki la 17 martie 1992
Legea nr. 107/1996
LEGEA APELOR
Legea 310/2004
pentru modificarea si completarea Legii 107/1996,
Legea nr. 171/1997
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea II-a Apa
Legea 228/2000
pentru aprobarea OG nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa si sanatatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa tansfrontiera si a lacurilor internationale, adoptata la Helsinki la 17 martie 1992
Legea nr. 466/2001
pentru aprobarea OUG nr. 244/2000 privind siguranta barajelor
Legea nr. 458/2002
privind calitatea apei potabile
Legea nr. 311/2004
pentru modificarea si completarea Legii 458/2002
HG nr. 638/1999
privind aprobarea regulamentului de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si a Normativului cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor si gheturilor
HG nr. 472/2000
privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa
HG nr. 662/7.07.2005
privind modificarea HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le �ndeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila
HG nr. 351/2005
privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase
HG nr. 188/2002
pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate – M.Of. nr. 187.20.03.2002 NTPA-011 – Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti (Anexa 1) NTPA-002/2002 – Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate din retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare NTPA-001/2002 privind stabilirea limitelor de �ncarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali
HG nr. 352/2005
privind modificarea si completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate
HG nr. 201/2002
pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste
HG nr. 202/2002
pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare �n scopul sustinerii vietii piscicole
HG nr. 459/2002
privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere
Ordin privind aprobarea Metodologiei si a Instructiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare
Ordinul nr. 485/1995 al MAPPM
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Sistemului de alarmare �n caz de poluari accidentale ale apelor din Romania
Ordin comun MMGA/MAPDR nr. 242/197/2005
pentru aprobarea organizarii monitoringului pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole
OM nr. 245/26.03.2005
privind aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substantelor periculoase din lista I si II a substantelor prioritare/prioritar periculoase in mediul acvatic nr. 565/01.07.2005
Ordinul nr. 638/2005, 420/SB/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale si a Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale
Ordinul nr. 275/1997 al MAPPM
privind Normele metodologice privind instituirea regimului de supraveghere speciala in caz de nerespectare a masurilor stabilite pentru asigurarea conditiilor inscrise in autorizatia de gospodarire a apelor
Ordinul nr. 276/1997 al MAPPM
privind Metodologia de elaborare a planurilor de restrictii si folosirea apei in perioade deficitare
Ordinul nr. 277/1997 al MAPPM
privind Normativul de continut al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor
Ordinul nr. 278/1997 al MAPPM
privind Metodologia cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare
Ordinul nr. 279/1997 al MAPPM
referitor la Normele metodologice privind avizul amplasamentului in zona inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale, inclusiv de noi locuinte, ca si amplasarea unor obiective si desfasurarea de activitati �n zonele de protectie ale platformelor meteorologice si pe o distanta de 500 m �n jurul acestora
Ordinul nr. 281/1997 al MAPPM
referitor la Procedura privind mecanismul de access la informatia de gospodarirea apelor
Ordinul nr. 282/1997 al MAPPM
referitor la Procedura privind participarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului �n activitatea de consultare
Ordinul nr. 396/1997 al MAPPM
privind aprobarea Regulamentului cadru pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor ptr. alimentari cu apa cu sau fara baraje si stabilirea competentelor de elaborare si aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale si a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare
Ordinul nr. 399/1997 al MAPPM
privind aprobarea Metodologiei de organizare, pastrare si gestionare a Cadastrului Apelor din Rom�nia
Ordinul nr. 1097/1997 al MAPPM
de aprobare a Normelor tehnice privind metodologia de conducere si control a procesului de epurare biologica cu namol activ in statii de epurare a apelor uzate orasenesti, industriale si din zootehnie (NTPA-003/1997), a Normelor tehnice privind Ghidul de stabilire a programelor de recoltare si analizare a probelor de apa uzata (NTPA-004/1997), si a Normelor tehnice privind metodologia de prelevare a probelor de ape uzate din efluentii finali (NTPA-005/1997)
Ordinul nr. 1098/1997 al MAPPM
de aprobare a Normativului privind dotarea cu aparatura, materiale si sticlarie a laboratoarelor de profil din cadrul unitatilor de gospodarire a apelor (NTPA-006/1997)
Ordinul nr. 706/1998 al MAPPM
privind constituirea retelei de observatii si masuratori meteorologice specifice din administrarea unitatilor bazinale de gospodarirea apelor
Ordinul nr. 782/1999 al MAPPM
privind aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare �mpotriva inundatiilor si Indrumarul tehnic pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor
Ordinul nr. 1618/2000 al MAPPM
pentru aprobarea sectiunilor reprezentative din cadrul Sistemului national de supraveghere a calitatii apelor
Ordinul nr. 114/2002 al MAPM
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta in exploatarea barajelor incadrate �n categoriile de importanta A si B – NTHL-014 si a Procedurii de avizare a specialistilor pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor �ncadrate �n categoriile de importanta C si D – NTHL-015
Ordinul nr. 115/288/2002 MAPM/MLPTL
pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor – NTLH-021 -
Ordinul nr. 116/289/2002 MAPM/MLPTL
pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare – NTLH-022 si a Metodologiei privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale
Ordinul nr. 117/2002 MAPPM
pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de conducere si coordonare a activitatii de urmarire a comportarii in timp a barajelor – NTLH-031
Ordinul nr. 118/2002 MAPM
pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului si autorizatiei de functionare in siguranta a barajelor – NTHL – 032- M.Of. nr. 427/19.06.2002
Ordinul nr. 119/2002 MAPM pentru aprobarea Procedurii de trecere in conservare, post utilizare sau abandonare a barajelor – NTHL – 033
Ordinul nr. 120/2002 MAPM
pentru aprobarea Procedurii si competentele de efectuare a controlului privind siguranta in exploatare a barajelor – NTHL -034
Ordinul nr. 121/2002 MAPM
pentru aprobarea continutului Fisei de evidenta a barajelor NTHL – 035
Ord. 147/2002 MAPM
pentru aprobarea Procedurii de declarare publica a caracteristicilor generale, a categoriei de importanta si a gradului de risc asociat barajelor – NTHL -036 Ordinul nr. 103/705/1.292/2002 MIR/MAPM/MLPTL
privind aprobarea Normelor pentru proiectarea, executia si exploatarea iazurilor de decantare din industria miniera
Ord. 1.141/2002 al MAPM
pentru aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
Ordinul nr. 1241/2003 al MAPM
pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
Ordinul nr. 1.146/2002 al MAPM
pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata
Ordinul nr. 35/2003 al MAPM
pentru aprobarea Metodelor de masurare si analiza folosite la determinarea substantelor prioritare/prioritare periculoase din apele uzate evacuate si apele de suprafata
Ordinul nr. 639/2003 al MTCT
pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti” – Partea a II-a: Treapta biologica indicativ NP-088-03
Ordinul nr. 640/2003 al MTCT
pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti” – Partea a III-a: Statii de epurare de capacitate mica (5 < Q < 50l/s) si foarte mica (Q < 5l/s), indicativ NP-089-03
Ordinul nr. 642/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice “Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa” indicativ GP-084-03
Ordinul nr. 646/2003 al MTCT
pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinfectare a apei in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului” ind NP-091-03
Ord. 647/2003 al MTCT
pentru aprobarea reglementarii tehnice “Ghid de proiectare a constructiilor pentru tratarea apei in vederea potabilizarii” indicativ GP-087-03
Ordinul nr. 1069/2003 al MAPAM
pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarirea apelor
Ordinul nr. 1069/2003 al MAPAM
pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarirea apelor Ordinul nr. 965/2003 al MTCT
pentru aprobarea reglementarii tehnice “Ghid privind investigarea starii tehnice a rezervoarelor, decantoarelor si metantancurilor in exploatare” indicativ GT-052-02
Ordinul nr. 1012 / 2005
pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la informatiile de interes public privind gospodarirea apelor
Ordinul nr. 1044 / 2005
pentru aprobarea procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor �n domeniul gospodaririi apelor
Ordin pentru aprobarea Manualului Prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta �n caz de inundatii si a Manualului Primarului pentru managementul situatiilor de urgenta �n caz de inundatii
Ordin de aprobare a listelor zonelor vulnerabile
Ordin de aprobare a Monitoringului pentru ape
Ordin de aprobare a Programului tehnic cadru de actiune in zonele vulnerabile
Ordin de aprobare a Sistemului de monitoring sol si a Sistemului de management a deseurilor organice din zootehnie
Legea nr. 404/2003
pentru aprobarea OG 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale “Apele Romane”
Legea nr. 17/1990
privind regimul juridic al apelor maritime interioare al marii teritoriale si al zonei contigue a Romaniei, completata si modificata prin Legea 36/2002 si republicata
Legea nr. 98/1992
pentru ratificarea Conventiei privind protectia Marii Negre �mpotriva poluarii, semnata la Bucuresti, la 21 aprilie 1992
Legea nr. 6/1993
pentru aderarea Rom�niei la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978
Legea nr. 110/1996
privind ratificarea Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii incheiata la Monte Bay la 10 decembrie 1982 si aderarea la Acordul referitor la aplicarea partii a XI-a a Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiat la New York la 28 iulie 1994
nr. 300/21.11.1996
Legea nr. 85/1997
privind acceptarea de catre Rom�nia a Codului international de management pentru exploatarea �n siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei- codul ISM) adoptat de catre Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia A741(18) din 4 noiembrie 1993
Legea nr. 17/1990
privind regimul juridic al apelor maritime interioare al marii teritoriale si al zonei contigue a Rom�niei, completata si modificata prin Legea 36/2002 si republicata
Legea nr. 597/2001
privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre
Legea nr. 746/2001
pentru ratificarea Acordului privind privilegiile si imunitatile acordate Comisiei pentru protectia mediului marin al Marii Negre, semnat la Istambul la 28 aprilie 2000
Legea nr. 750/2001
pentru aprobarea OG nr. 38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendata, si a unor amendamente la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul �ncheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78
Legea nr. 224/2002
pentru aprobarea OG nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluarii si asigurarea conditiilor de munca si de viata la bordul navelor maritime care navigheaza �n apele nationale
Legea nr. 777/2001
pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de cooperare navala in Marea Neagra, semnat la Istambul la 2 aprilie 2001
Legea nr. 573/2002
pentru acceptarea Amendamentelor la anexa Protocolului din 1978 referitor la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia 95(46) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin, la Londra, 27 aprilie 2001
Legea nr. 68/2003
privind acceptarea Codului pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul in vrac al produselor chimice periculoase(Codul BCH),adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum si pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 si 2000 referitoare la acesta.
Legea nr. 72/2003
pentru acceptarea Codului international ptru constructia si echipamentul navelor pentru transportul in vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Org. Maritima Internat. prin Rezolutia MSC.4(48) a Comit. Securitatii Maritime din Londra la 17.06 1983 si, respectiv, prin Rezolutia MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la Londra la 5 dec. 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum si pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1999 si 2000 referitoare la acesta
Legea nr. 280/2003
pentru aprobarea OUG nr. 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonelor costiere
HG nr. 476/2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Codului international de management al sigurantei – Codul I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al sigurantei in conformitate cu cerintele codului I.S.M. amendat si a Normelor metodologice pentru manadatarea auditorilor
OG nr. 53/1999
privind aderarea la unele protocoale si acceptarea unor amendamente la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978
OG nr. 15/2000
pentru aderarea Rom�niei la Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind raspunderea civila pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, incheiat la Londra la 27 noiembrie 1992